Parafia Rzymskokatolicka w Brzeźnie Lęborskim

Cmentarz parafialny

 

W roku 2004 rozpoczęto porządkowanie terenu. Wykonano nowe ogrodzenie. 10.06.2005 roku J. E. Ks. Bp prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga poświęcił odnowiony i poszerzony cmentarz.­ ­ ­
W czwartym kwartale 2014r. proboszcz parafii  i jednocześnie zarządca cmentarza -  ks. Wojciech Czajkowski dokonał audytu.
Od 1 lutego 2015r. prowadzone są sukcesywne prace majace na celu uaktualnianie i potwierdzanie stanu faktycznego.
W grudniu 2016r. wykonano nowe pokrycie zadaszenia na cmentarzu.
Na bieżąco prowadzona jest inwentaryzacja cmentarza.
 
Regulamin cmentarza parafialnego w Brzeźnie Lęborski­m:­
1. Cmentarz jest własnością parafii, a jego gospodarzem i zarządcą jest ksiądz proboszcz, któremu pomagają zatwierdzeni przez Radą Parafialną grabarze.
2. Zwiedzający cmentarz winni zachowywać się poważnie, stosownie do świętości miejsca. Należy podporządkować się poleceniom zarządcy cmentarza.
3. Na cmentarzu nie wolno:
­chodzić po trawnikach i grobach,
­zaśmiecać terenu,
­zrywać kwiatów, zieleni,
­palić tytoniu, pić alkoholu, zachowywać się krzykliwie,
­zabierać na cmentarz zwierząt, np. psów,
­jeździć rowerami, taczkami itp.,
­bez zgody zarządcy cmentarza rozdawać druków, pism i sprzedawać jakichkolwiek towarów lub uprawiać jakikolwiek proceder zarobkowy.
4. Zwiędłe kwiaty, wieńce, chwasty, jak i wszelkie odpady, należy usuwać w miejsce na ten cel przeznaczone.
5. Proboszcz jest zobowiązany dbać o porządek na cmentarzu, a wiernych zachęcać do współpracy w tym zakresie, ażeby każdy grób był zadbany.
6. Zwłoki pozostają w grobie nietknięte przez 20 lat. Ekshumacja przed upływem tego okresu może być dokonana za zgodą, właściwego inspektora sanitarnego, po poinformowaniu zarządcy cmentarza.
7. Po upływie 20 lat ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych 20 lat i może być odnowione.
8. Na ustawienie nagrobka jest potrzebne pozwolenie proboszcza. Jemu też należy przedstawić projekt rysunkowy celem stwierdzenia, czy jest on zgodny z duchem religii chrześcijańskiej. Za ustawienie nagrobku na cmentarzu należy uiścić opłatę w kancelarii parafialnej.
9. Wymiary grobów: 2 m x 1 m dla człowieka dorosłego i 1 m x 0,5 m dla dziecka do lat 7. Odstępy pomiędzy grobami powinny wynosić co najmniej 50 cm.
10. Nie wolno przy grobach swoich bliskich sadzić drzew, krzewów i kwiatów, a także ustawiać ławek utrudniających innym przejście po alei.
 

Przejdź do góry strony